Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat – reprezentacja prawna

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, dużo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – znacznie większa ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.