Szanowni Państwo,
25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r., mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wypełniając obowiązek informacyjny chcemy zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystywania danych osobowych i przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IMR Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, przy ul. Leśnej 3, 84-110 Krokowa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000170385, NIP: 587-15-60-207, REGON: 192913881.
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować:
  - pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Kartoszyno, ul. Leśna 3, 84-110 Krokowa,
  - na adres e-mail: imr@imr.com.pl,
  - pod numer telefonu: 58-670-60-11, 607-555-903.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - nawiązania lub zachowania relacji biznesowych,
  - opracowywania ofert na produkty i inne usługi firmy IMR Sp. z o.o.,
  - wykonania działań związanych z zawarciem i realizacją umowy kupna/sprzedaży,
  - wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
  - dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  - dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  - prowadzenia procesów reklamacyjnych,
  - tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora).
 4. Odbiorcami Państwa danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa. W związku w celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług księgowych czy kancelarii prawnych, którym dane są powierzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, z zachowaniem bezpieczeństwa. Odbiorcami Państwa danych są również osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane nie będą podlegały udostępnieniu państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w działań.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Udostępnione dane nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe będę przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania umowy czy realizacji usług, a także przez okres wymagany przepisami prawa.

 

IMR Sp. z o.o. - Rzetelna firma
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
IMR Sp. z o.o.

Kartoszyno
ul. Leśna 3 
84-110 Krokowa
telefon: (58) 670-60-11
telefon: 607 555 903
e-mail: imr@imr.com.pl

NIP 587-15-60-207
REGON 192913881
KRS 0000170385
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 55.500,00 PLN